ALGEMENE VOORWAARDEN

Publicatiedatum: 1-7-2023

De algemene voorwaarden regelen de voorwaarden voor het verkrijgen van diensten.

In de algemene voorwaarden worden de soorten diensten, de kosten en de betalingsmethoden beschreven.

De levering van diensten wordt uitsluitend geregeld door de voorwaarden van deze algemene voorwaarden en relevante wetgeving besluiten.

Lees dit document zorgvuldig door om vertrouwd te raken met de methoden en kosten voor het leveren van de diensten.

Verwijzingen naar de woorden “wij”, “onze” of “ons” (of gelijkwaardige termen) betekenen het bedrijf.

Verwijzingen naar de woorden “u” of “uw” (of vergelijkbare woorden) betekenen de consument die de diensten ontvangt.

De woorden hij/zij en hun afgeleiden in de tekst van het document kunnen worden toegepast op zowel een mannelijk als een vrouwelijk persoon, afhankelijk van de context van het document.

1. DEFINITIES

1.1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld voornaam, achternaam, telefoonnummer en IP-adres.

1.2. Statistische gegevens zijn alle informatie die openbaar beschikbaar is en direct of indirect toebehoort aan de gebruiker. Bijvoorbeeld gegevens over de naam of het adres van het bedrijf van de klant.

1.3. Diensten zijn een algoritme van handelingen die het bedrijf voor de klant uitvoert bij de ontwikkeling van een website en/of andere gerelateerde software.

1.4. De website van het bedrijf (hierna de “site” genoemd) betekent een webpagina of een groep webpagina’s op het internet op het adres: https://online-sharks.nl/.

1.5. Onderneming “Online Sharks” (hierna te noemen de “onderneming” of “Online Sharks”) is een rechtspersoon die diensten verleent aan de klant en behoort tot Online Sharks KvK 90537599, adres: Houtwijk 93 8251 GD, Dronten.

1.6. Сontract is een juridisch document dat wordt gesloten tussen de klant en het bedrijf en dat de levering van diensten regelt, in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden.

1.7. Klant is een natuurlijke of rechtspersoon die diensten van het bedrijf bestelt.

1.8. Gast is een natuurlijke persoon die de site bezoekt.

1.9. Gebruiker is een gemeenschappelijke naam voor de klant en de gast.

1.10. Derde betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of orgaan naast het bedrijf of de gebruiker.

1.11. Cookies zijn een stukje informatie in de vorm van tekst of binaire gegevens die vanaf de site naar de browser worden verzonden.

1.12. Toestemming van de gebruiker (hierna “toestemming”) betekent een vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarin de gebruiker door middel van een verklaring of expliciete bevestigende handeling instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens en met de naleving van de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

2. TOESTEMMING VAN DE KLANT

2.1. De klant sluit deze algemene voorwaarden door volledige en onvoorwaardelijke toestemming te verlenen, zonder een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden te ondertekenen. Als de klant niet instemt met de algemene voorwaarden, verleent het bedrijf geen diensten aan deze klant.

2.2. De klant stemt in met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden door het selectievakje te gebruiken en een vinkje te zetten in het overeenkomstige veld.

2.3. Door deze algemene voorwaarden af te sluiten, bevestigt de klant automatisch het feit van kennisname en stemt hij in met de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden ervan.

2.4. Door in te stemmen met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, geeft de klant zijn uitdrukkelijke toestemming om:

                                   2.4.1. voorwaarden van de dienstverlening;
                                   2.4.2. ontvangst van diensten op basis van de ondertekening van het contract;
                                   2.4.3. de algemene voorwaarden naleven.

3. DIENSTVERLENING

3.1. Het bedrijf levert de volgende diensten:

                                   3.1.1. vertrouwdheid met de soorten diensten die op de site worden geplaatst;
                                   3.1.2. beschrijving van de activiteiten van het bedrijf;
                                   3.1.3. advies over de levering van diensten;
                                   3.1.4. ontwerp creatie;
                                   3.1.5. ontwikkeling van de website, in overeenstemming met de instructies van de klant.

3.2. Online Sharks informeert dat de site inleidende informatie bevat, die niet kan worden geïnterpreteerd als de voorwaarden voor de levering van diensten. Online Sharks informeert dat de diensten uitsluitend worden geleverd door het afsluiten van een passend contract tussen het bedrijf en de klant. In het contract geven de partijen de belangrijkste voorwaarden van de levering van diensten, met inbegrip van hun kosten, voorwaarden en bepalingen van de levering van diensten.

3.3. Bovendien worden in de relevante sectie van de Online Sharks site de betalingstarieven voor de diensten aangegeven, op basis waarvan de klant de gewenste hoeveelheid diensten kan bestellen.

4. TERUGBETALINGEN

4.1. De betalingsvoorwaarden voor de diensten worden gespecificeerd in het contract tussen de klant en het bedrijf en regelen de voorwaarden van hun relatie. Daarom worden terugbetalingen vermeld in het contract en uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden.

5. INTELLECTUELE RECHTEN

5.1. Alle exclusieve intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het bedrijf en andere objecten, evenals componenten en hun elementen, behoren uitsluitend toe aan Online Sharks.

5.2. Het bedrijf verleent de gebruiker een niet-exclusief recht om de diensten te gebruiken.

5.3. De gebruiker verleent het bedrijf het niet-exclusieve recht om zijn persoonsgegevens en statistische gegevens te gebruiken, te kopiëren, te verwerken en over te dragen gedurende de looptijd van het gebruik van de diensten.

5.4. De gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte gegevens en informatie geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.5. De klant garandeert dat de persoonlijke en statistische gegevens en informatie die aan hem worden verstrekt geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

5.6. Als de persoonsgegevens en/of informatie die door de gebruiker worden verstrekt, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de levering van de diensten stop te zetten.

6. RECHTEN EN PLICHTEN

6.1. Verplichtingen van de klant:

                                   6.1.1. de voorwaarden van deze algemene voorwaarden strikt na te leven;
                                   6.1.2. om het bedrijf van waarheidsgetrouwe informatie te voorzien;
                                   6.1.3. om de diensten te verkrijgen, een overeenkomst afsluiten met het bedrijf.

6.2. Rechten van de klant:

                                   6.2.1. diensten ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden;
                                   6.2.2. informatie krijgen over de diensten;
                                   6.2.3. informatie over het contract krijgen.

6.3. Bedrijfsverplichtingen:

                                   6.3.1. diensten verlenen aan de klant in overeenstemming met het gesloten contract;
                                   6.3.2. de voorwaarden van deze algemene voorwaarden strikt naleven.

6.4. Bedrijfsrechten:

                                   6.4.1. de klant toegang verlenen tot de site
                                   6.4.2. de identiteit, het adres en de activiteiten van het bedrijf van de klant verifiëren;
                                   6.4.3. aanvullende informatie over de klant opvragen;
                                   6.4.4. eenzijdig wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden;
                                   6.4.5. de voorwaarden van het contract eenzijdig wijzigen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

7.1. De gebruiker verbindt zich ertoe de volgende handelingen niet uit te voeren:

                                   7.1.1. Persoonsgegevens of andere informatie verstrekken namens een derde;
                                   7.1.2. kopiëren, aanpassen, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van software die de bedrijfssite vormt of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.

7.2. Aangezien de voorwaarden voor de verlening van diensten in het contract worden gespecificeerd, biedt het bedrijf geen garanties en specificeert het de voorwaarden voor de verlening van diensten niet in deze algemene voorwaarden, en worden deze voorwaarden in het contract gespecificeerd.

7.3. Het bedrijf waarschuwt dat de garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen door het bedrijf en de klant worden overeengekomen in het contract.

7.4. Het bedrijf geeft geen garantie:

                                   7.4.1. ononderbroken toegang tot de bedrijfswebsite;
                                   7.4.2. ononderbroken toegang tot de diensten.

7.5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting:

                                   7.5.1. toezicht houden op schendingen van deze algemene voorwaarden;

                                   7.5.2. gepaste juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de wetshandhaving;

                                   7.5.3. naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die excessief zijn of onze systemen anderszins belasten, van de site verwijderen of op andere wijze uitschakelen;

                                   7.5.4. de site beheren op een manier die onze rechten en eigendommen beschermt en de goede werking van de site vergemakkelijkt.

7.6. Voor zover wettelijk toegestaan, leveren we de materialen en diensten op een “as is” basis. Dit betekent dat we geen enkele garantie geven, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

8.1. Op alle relaties tussen het bedrijf en de gebruiker die ontstaan in verband met de naleving van de voorwaarden van deze diensten, over het gebruik en de inzet van de diensten, is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

8.2. Om de beslechting te versnellen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze algemene voorwaarden (elk een “geschil” en gezamenlijk “geschillen”) die door u of ons (afzonderlijk een “partij” en gezamenlijk de “partijen”) wordt ingediend, komen de partijen overeen om eerst te proberen een geschil (naast geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden uiteengezet) informeel te beslechten, ten minste 10 (tien) werkdagen voor het begin van de arbitrage. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

8.3. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan en uiteindelijk worden beslecht door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden.

9. IMPLEMENTATIE VAN VERANDERINGEN

9.1. Het bedrijf heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden in geval van een wijziging in de voorwaarden voor het verlenen van diensten of een wijziging in het bedrag van de сommissie.

9.2. De gebruiker is verplicht om zich vertrouwd te maken met de nieuwe voorwaarden van de algemene voorwaarden, en het bedrijf is niet verantwoordelijk als de gebruiker zich niet vertrouwd heeft gemaakt met de nieuwe voorwaarden van de algemene voorwaarden.

Onze elektronische of anderszins opgeslagen kopieën van de algemene voorwaarden worden geacht de ware, volledige, geldige en afdwingbare versies van deze algemene voorwaarden te zijn die van kracht zijn op het moment dat u de site bezoekt. Als de gebruiker de diensten gebruikt na de datum waarop de algemene voorwaarden zijn bijgewerkt, hebben wij het recht om aan te nemen dat de gebruiker de nieuwe versie van de algemene voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden van de diensten.

10. PRIJZEN

10.1. Alle genoemde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Wijzigingen in tarieven worden door Online Sharks tenminste 30 dagen van tevoren aan opdrachtgever bekend gemaakt. Deze heeft het recht de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven ingaan.

11. BETALING

11.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en online sharks is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door online sharks het verschuldigde bedrag te voldoen. 

11.2. In genoemde gevallen behoudt online sharks zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

11.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan online sharks. 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door online sharks een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 

11.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 

11.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering online sharks hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 

11.6. Indien online sharks abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal online sharks het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

11.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens online sharks heeft voldaan. 8. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorten c.q. verrekenen ten aanzien van het gefactureerde bedrag.

12. PRIVACY EN BRIJFSINFORMATIE

12.1. Online sharks heeft een geheimhoudingsplicht over alle informatie die word verstrekt vanuit de klant tevens ook alle klant informatie die bij de website word gegenereerd.

13. BEDRIJFSGEGEVENS

Naam:Online Sharks

Code registreren:KvK 90537599

Adres: Houtwijk 93 8251 GD, Dronten

E-mail: info@online-sharks.nl